ข่าวรัฐมนตรี

สดช. หารือ กสทช. แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

สดช. หารือ กสทช. แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้ยุทธศาตร์ที่ 5 ของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ฯณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.
วันที่สร้าง : 19 พ.ค. 2564
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ

รมว. ดีอีเอส ร่วมพิธีลงนามสัญญารับทุน กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีลงนามสัญญารับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการลงนามสัญญารับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 41 โครงการ วงเงินทั้งสิ้นกว่า 588 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมนี้ และหากโครงการที่กองทุนได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนแล้วเสร็จ จะส่งผลต่อประชาชนในภาพรวมในหลายด้าน ด้านการค้า/ธุรกิจ/บริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการซึ่งคาดว่าจะเปิดรับข้อเสนอได้ต้นปี 2564 นี้ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยว่านับแต่ก่อตั้งกองทุนฯ ได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วจำนวน 4 ครั้ง รวมจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนทั้งสิ้น 148 โครงการ งบประมาณที่อนุมัติกว่า 2,600 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ และสภากาชาดไทย โดยในฐานะผู้บริหารกองทุนฯ ยืนยันความตั้งใจว่า กองทุนเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนผลักดันให้เกิดโครงการด้านดิจิทัลที่ผลักดันให้ประเทศไทย เป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว นายพุทธิพงษ์ ได้กล่าวเน้นย้ำ และสร้างความเชื่อมั่นอีกว่าพิธีลงนามสัญญารับทุนระหว่างกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และโครงการที่ผ่านการคัดเลือกถือได้ว่าผ่านการพิจารณากลั่นกรองมาอย่างเข้มข้น เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านดิจิทัล และยกระดับการพัฒนาดิจิทัลของไทยที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมสากล โดยผ่านการขับเคลื่อนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีบทบาทในการผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดช่องว่างทางสังคม ช่วยให้ความรู้และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนากระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
วันที่สร้าง : 12 ม.ค. 2564
ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ

สดช.จัดการศึกษาดูงานและอบรมเตรียมพร้อมไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ตามโครงการ “หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (GCIO)

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รดช.)พร้อมด้วย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้บริหารเพื่อ Transform องค์กรสู่ Digital ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรการพัฒนา “ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง” หรือ CIO ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา โฮเทล จี จังหวัดชลบุรี เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มุ่งไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันที่สร้าง : 27 พ.ย. 2563
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา
ช่าวประชาสัมพันธ์

สะพานบุญช่วยผู้ป่วยโควิด-19

         ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลคานหาม ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีความสนใจจะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย covid-19 ซึ่งขณะนี้ศูนย์พักคอยตำบลคานหาม มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาและกักตัวอยู่บ้านมีจำนวนมาก  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคสิ่งของ โดยสามารถบริจาคได้ที่  ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ปัญหาฯ covid-19 อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ที่ว่าการอำเภออุทัยหลังใหม่ )   สิ่งของที่รับบริจาค ได้แก่  - อุปกรณ์ทางการแพทย์  - ชุด PPE - หน้ากากอนามัย - เจลแอลกอฮอล์ - น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ - อาหารและของใช้ - น้ำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆ   ฯลฯ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประสานงาน ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 063-2721599    
วันที่สร้าง : 23 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลคานหาม

ปรบมือให้กับคนทำคลิปนี้ สุดยอดคับ การท่องเที่ยวเก็บขี้ช้างที่คนไทยส่ายหน้าไม่ไปแต่ชาวต่างชาติสนใจจำนวนมาก

ปรบมือให้กับคนทำคลิปนี้ สุดยอดคับ การท่องเที่ยวเก็บขี้ช้างที่คนไทยส่ายหน้าไม่ไปแต่ชาวต่างชาติสนใจจำนวนมาก >>  welcome to Thailand 4.0 https://youtu.be/j_kMlAhUnsA
วันที่สร้าง : 20 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

Paper Rocket Cut

การส่งต่อข้อมูล หรือข่าวต่าง ๆ ที่ได้รับมา อาจเป็นดาบ 2 คมให้แก่ผู้ที่ได้รับข่าวสาร ฉะนั้นควรพิจารณาก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น (1) Paper Rocket Cut - YouTube
วันที่สร้าง : 19 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล
กิจกรรมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้งระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกฝนและพัฒนาการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่นรู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ว่ามีอะไรบ้าง ฝึกฝนการใช้เมาส์ในการคลิกเพื่อเลือกโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ สามารถเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น
วันที่สร้าง : 09 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตําบลบางกุ้ง

แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกุ้งระดับชั้น อนุบาล 3 เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และการฝึกใช้กล้ามเนื้อมือ รวมถึงการปูพื้นฐานการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้จักและฝึกวิธีการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปในอนาคต
วันที่สร้าง : 09 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตําบลบางกุ้ง

กิจกรรมจิตอาสาร่วมใจต้านโควิด-19

ทางศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบางกุ้งและองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง รวมถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงร่วมกันจัดทำอุปกรณ์ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น แจกจายให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
วันที่สร้าง : 09 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตําบลบางกุ้ง
หลักสูตรฝึกอบรม

เปิดมุมมองธุรกิจตลาดออนไลน์และเพิ่มพื้นฐานการตลาดออนไลน์

เปิดมุมมองธุรกิจตลาดออนไลน์ หลักสูตรนี้ จัดอบรมเพิ่มเติมให้ คนในชุมชนที่อยากเข้าร่วมโครงการ Village E-Commerce แต่ลงทะเบียนไม่ทัน ทางศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลหนองแวงร่วมกับกลุ่มลำปะเทีย19 จึ่งจัดหลังสูตรนี้ขึ้นมา โดยใช้เวลา 3 วัน ตั้นแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 โดย หลักสูตร นี้ -วันที่1 เราได้อธิบายถึงการค้าขายออนไลน์  ให้ผู้เข้าอบรมนี้ เปิดกว้างมากขึ้น จากที่ขายแค่หน้าร้าน,ขับรถขาย,และตามตลาดนัด โดยการยกตัวอย่างคนขายออนไลน์บางคนที่ประสบความสำเร็จ -วันที่2 เราจึ่งพากันลงพื่นที่ โดยตัวแทนกลุ่มลำปะเทีย19 ได้พาเราออกไปยังกลุ่มของชุมชนเพื่อ อบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ให้ยังกลุ่ม ซึ่งทำให้มุมมองของผู้เข้าร่วมอบรมเปลียนไปเยอะอย่างมาก จากการ แค่เป็นคนสั่งของอย่างเดียว แต่ตอนนี้สามารถ เป็นผ้าขายเองได้ด้วย           โดยสินค้าของทางกลุ่มชุมชนที่ นำมาเสนอให้ครั้งนี้ มีทั้ง เสาวรสสด,น้ำเสาวรส,มะม่วง,และสิ้นค้าทางการเกษตรอีกหลายชนิด ซื่งปกติ จะมีแค่การขายภายในหมู่บ้าน และพ่อค้าคนกลางมารับ แต่จากการอบรมในครั้งนี้ ทางกลุมจึงเห็นช่องทางว่า สิ้นค้าของเราสามารถขายออนไลน์ได้ แต่ยังขายผู้ดูแลและผู็ที่มีความรู้ในการดูแลและจัดการการขายออนไลน์ให้เป็นระบบ โดยเรื่องนี้ได้นำมาคุยกับ ท่านปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดตำบลหนองแวง ว่าจะทำอย่างไรให้กลุ่มสินค้าในชุมชนยั่งยืนต่อไป  
วันที่สร้าง : 02 ก.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตําบลหนองแวง

เพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก

วันนี้เด็กๆ ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของดอกไม้ พร้อมฝึกทักษะการสังเกตสีของดอกไม้แต่ละชนิด.....สนุกกันไป เสียงก็จะดังๆ หน่อยนะคะ ^^
วันที่สร้าง : 02 ก.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตําบลหัวไทร

เพิ่มทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

วันนี้ทานข้าวกันหรือยังคะ#มาเรียนรู้เรื่องข้าวกันค่ะ#ข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร#เมนูอาหารที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้างน้า...^^
วันที่สร้าง : 02 ก.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตําบลหัวไทร
โครงการ

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนปริยัติศึกษาจ.ลำพูน

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ดิจิทัลชุมชน วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564  เวลา 9 – 16.00 น.  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนปริยัติศึกษาจ.ลำพูน  1-หลักสูตรการสร้างทักษะผู้ประกอบการและดําเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Entrepreneurship)  2-หลักสูตรพาณิชย์ดิจิทัล (Digital Commerce)  3-หลักสูตรการถ่ายทอดสดสำหรับการค้าออนไลน์ (Live streaming for e-Commerce)  4-หลักสูตรการตลาดดิจิทัล (Digital marketing)  5-หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Trends & Awareness)
วันที่สร้าง : 26 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนปริยัติศึกษา

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล

ศูนยดิจิทัลชุมชนตำบลบางกุ้งร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนในระดับตำบล เพื่อส่งเสริมช่องทางการหารายได้ของคนในชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการแนะนำแนวทางส่งเสริมการค้าขายผ่านทางออนไลน์ให้แก่คนในชุมชน
วันที่สร้าง : 09 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตําบลบางกุ้ง

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม : Village E-Commerce (พัฒนาและสร้างการรับรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม “Village E-Commerce (พัฒนาและสร้างการรับรู้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชน)”เพื่อทำการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีศักยภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าออนไลน์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาช่องทางและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สำหรับประชาชนและผู้ซื้อสินค้าชุมชน ในช่องทางต่างๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ดิจิทัลชุมชนและผู้ประกอบการชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในการพึ่งพาอาศัยกันในระดับท้องถิ่น           ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลบางกุ้ง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าขายทางออนไลน์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ดิจิทัลชุมชนและผู้ประกอบการชุมชน ช่วยเพิ่มช่องทางแนวทางการเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการในชุมชนให้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง : 09 ส.ค. 2564
ผู้เขียน : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตําบลบางกุ้ง

ข้อมูลทางสถิติ

stat_1
500

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

stat_2
79

ข่าวสาร

stat_3
26

หลักสูตรฝึกอบรม

stat_4
80

กิจกรรม

stat_5
7

ดาว์นโหลด